§ 1 Navn og hjemsted


Foreningens navn er EJSTRUPHOLM MOTION- & FITNESS. Foreningen er stiftet d. 28.10.2002. Foreningens hjemsted er Ikast/Brande Kommune. Foreningens adresse er Vestergade 38B, 7361 Ejstrupholm.


§ 2 Formål


Foreningens formål er gennem idræt og andet frivilligt ungdomsarbejde, at medvirke til sunde fritidsinteresser. Foreningen er tilsluttet DGI, Horsensegnen samt andre relevante organisationer.


§ 3 Medlemmer


Enhver person, der kan gå ind for foreningens formål og er fyldt 15 år, kan blive medlem af foreningen. Optagelse sker ved udfyldelse af skriftlig indmeldelsesblanket overfor bestyrelsen, eller en af samme antaget instruktør. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Afgørelsen skal forelægges den følgende generalforsamling, dersom den ekskluderede må ønske det, dette er dog ikke en mulighed hvis medlemmet eksluderes på baggrund af mistanke om doping. Hvis et medlem nægter at underlægge sig dopingtest, har bestyrelsen fuldt ret til at eksludere medlemmet.


3.1 Unge under 15 år


Foreningen kan etablere faste motionshold med deltagere under 15 år, hvis der altid vil være instruktør på holdene.


§ 4 Rettigheder / Pligter


Et medlem har ret til at deltage i klubbens aktiviteter mod at betale det fastsatte kontingent. Kontingentet betales forud efter bestyrelsens fastsættelse. Kontingentet er ens for passive og aktive medlemmer. Udmeldelse kan første ske, når evt. skyldigt kontingent er betalt og skal ske skriftligt til foreningens adresse.


§ 5 Generalforsamling


Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender den højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.


Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller kan kræves indkaldt af 20 % af medlemmer ved aflevering af underskreven begæring herom ledsager af dagsorden til formanden. Varsel og indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.


Dagsorden på ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:


1.Valg af dirigent


2.Valg af referent


3.Bestyrelsens beretning ved formanden.


4.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


5.Fremlæggelse af budget og kontingent forslag


6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleanter


7.Indkomne forslag


8.Eventuelt.


Over det, på generalforsamlingen besluttede, føres protokol, der underskrives af dirigenten.


§ 7 Afstemninger


Beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, sker ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves ændring af formålsparagraffen, §2, et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Kun foreningens medlemmer er stemmeberettiget, og kun foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Ved personvalg skal der foretages skriftlig afstemning, blot 1 medlem kræver det.


§ 8 Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Ved 6 medlemmer tæller formanden to stemmer.  Den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Hvert år afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer. Første gang efter lodtrækning. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der kan ske genvalg på alle poster. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand, en kasserer, en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt, når 3 eller flere medlemmer incl. formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget i sin oprindelige form. Sekretæren fører protokol over forhandlinger og beslutninger på bestyrelsens møder og protokollen underskrives af de deltagende medlemmer.


§9 Tegningsret


Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.


Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Optagelse af lån/kassekredit, leje og leasing af udstyr kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning og kræver hele bestyrelsens underskrift.


§10 Årsregnskab


Foreningens regnskabs- og virkeår er fra 1. januar til 31. december. Første år dog fra 2.11.2002 til 31.12.2003. Årsregnskabet skal inden forelæggelse være underskrevet af hele bestyrelsen og forsynet med revisorpåtegning.


§11 Opløsning


Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af foreningens medlemmer. Er 2/3 af aktive medlemmer ike til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – mindst 30 dage efter – indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsning kan ske med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Opløses foreningen, overdrages redskaber og anden formue til kommunen til opbevaring. Er foreningen ikke startet inden 10 års forløb, skal den eventuelle formue anvendes til fordel for andet frivilligt ungdomsarbejde i Ejstrupholm.


 


Således vedtaget på generalforsamling. Tirsdag den 11. marts 2013


Niels Uhrskov (formand)      Lene Hauge (næstformand)          Agnethe Hauberg (kasserer/sekretær)

Merete Skaaning    Bjarne Fisker   Bettina Wolf Hansen    Lars Hansen


 VEDTÆGTER